Month: June 2022

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ขอแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ และนายครองศักดิ์ สงรักษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สื่ออินโฟกราฟิกขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2565 และ แนวทางการวินิจฉัยสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรมีการทำการเกษตรหลายรูปแบบ เช่น ทำการเกษตรบนพื้นที่ตนเองหรือไม่ใช่พื้นที่ตนเอง ทำการเกษตรโดยว่าจ้างผู้อื่นทำแทน และทำการเกษตรโดยร่วมกันทำ/ร่วมกันลงทุน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ้องเรียนว่า เจ้าของที่ดินไม่ได้ทำการเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่เกษตรกรตัวจริงที่ทำการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลือ

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110 คน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  กล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้          …

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรม 5 ส

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรม 5 ส พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ภาพ/ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) รุ่นที่ 21”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง ( นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21 ซึ่งจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม…

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

การฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 การพัฒนำความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 (จำนวน 3 วัน) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายละเอียดโครงการ แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรระดับที่ ๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมแบบ Online รายชื่อผู้เข้าร่วมแบบ On…

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.opsmoac.go.th/opsmoac-wellwishes-id-432991791794