กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2565 และ แนวทางการวินิจฉัยสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรมีการทำการเกษตรหลายรูปแบบ เช่น ทำการเกษตรบนพื้นที่ตนเองหรือไม่ใช่พื้นที่ตนเอง ทำการเกษตรโดยว่าจ้างผู้อื่นทำแทน และทำการเกษตรโดยร่วมกันทำ/ร่วมกันลงทุน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ้องเรียนว่า เจ้าของที่ดินไม่ได้ทำการเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่เกษตรกรตัวจริงที่ทำการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลือ

แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2565
แนวทางการวินิจฉัยสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรมีการทำการเกษตรหลายรูปแบบ