เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง ( นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 21 ซึ่งจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 109 คน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้แนวทางแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

ในการปฏิบัติงานมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลางมีบทบาทเชื่อมโยงการทำงานกับทุกระดับ ดังนั้นจึงต้องสื่อสารอย่างชัดเจน ตรงประเด็น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหลักสูตร นสก. นี้ บรรจุหัวข้อวิชาหลากหลายซึ่งมีความจำเป็นสำหรับนักบริหาร อาทิ การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการองค์กร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน เทคนิคการพัฒนาบุคลิภาพซึ่งการเป็นผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ การสวมเครื่องแบบราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น โดยแต่ละวิชาถูกถ่ายทอดดดยวิทยากรคุณภาพมากความรู้ความสามารถ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาการอบรมขอให้ทุกท่านตั้งใจเก๋บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรและมีสาวนร่วมในการอบรม หากมีข้อสงสัยควรสอบถามวิทยากรเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาการบรรยายครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

แม้สถานการณ์โควิดส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมแบบเผชิญหน้าได้ แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงให้ความสำคัญกับการจัดอบรมทุกระดับ และจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ้งขณะนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทางกรมจะจัดสัมมนาบุคลากรร่วมกันเหมือนดังเช่นที่ผ่านมา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพบปะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน ขอขอบคุณทีมวิทยากร ทีมผู้จัด ขอให้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้