Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราซการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการของผู้รับชมรายการ DOAE Boarding Time

เชิญชวนพี่น้อง กสก. ร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการของผู้รับชมรายการ DOAE Boarding Time เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงรูปแบบรายการ และวางแผนผังการออกอากาศประจำปี 2566 ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับชม ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ >> https://forms.gle/RzXHR5tKNt7QvpHH8เปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565

แนะนำหนังสือน่าอ่านเดือนธันวาคม 2565

สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.thโทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้วย Cloud Computing

สถาบันเกษตราธิการ จัดให้รับชมย้อนหลัง “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้วย Cloud Computing”

หลักสูตรเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

DOAE e-Learning ขอแนะนำหลักสูตรเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผ่านระบบ e-Learning สำนักงาน ก.พ. ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 และสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565

การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี”ปี 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี”ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้ให้ข้อคิดและแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมดังนี้ “ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่าน…