Category: อบรม

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

                    เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2565โดยดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์…

หนังสือขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

หนังสือขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ผ่านโปรแกรมZoom Meeting หลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2565ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น…

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิทยากรกระบวนการในงานส่งเสริมการเกษตร (Facilitator)

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น.นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิทยากรกระบวนการในงานส่งเสริมการเกษตร (Facilitator) โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิค มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเขียนแผนการสอน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมการเกษตรได้ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์…

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3

    ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน…

การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม (ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 – 3)

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 – 3 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้                              – รุ่นที่ 1 บุคคลเป้าหมาย จำนวน 130 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คน                              – รุ่นที่ 2 บุคคลเป้าหมาย จำนวน 101…

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

    ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 11…

โครงการพัฒนาบุคลากร HRD 2022

HRD 2022 มาแล้วจ้า!!ใครอยากเรียนการออกแบบจัดสวน อยากรู้วิธีเลือกอัญมณีเอาไว้เปิดร้าน ใครอยากใช้ google apps มาสร้างงาน หรือ ใครอยากรู้เรื่องการเขียนรายงานการประชุม ฯลฯ มาที่นี่Upskill Reskill Newskill กับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. แสกนQRดูรายละเอียดหลักสูตร – สมัคร หรือ http://www.eto.ku.ac.th/hrd/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์