Category: ภาพกิจกรรม

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อถ่ายทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ยกรณีศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบในปาล์มน้ำมัน โดยมีนายสุไลหมาน สำลี เกษตรกรแปลงต้นแบบเป็นผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทานต่อศํตรูพืช โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลสนับสนุนแม่ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิด ธาตุอาหารรองคือ แมกนีเซียม ธาตุอาหารเสริมคือโบรอน และสารปรับปรุงดินคือ โดโลไมค์ นำไปใช้ในแปลงและกำหนดเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยตามวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

    ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 11…

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

    ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน…

พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 21 มีนาคม 2565  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ปรัชญาที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการและมีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน รวมทั้งมีความรู้…

พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และระหว่างวันที่…

การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่…

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่เกิน…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกองคลัง ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จากกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด…

การฝึกอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 315 คน   และได้จัดพิธีเปิดการอบรมเมื่อเวลา 09.00 น. …