การฝึกอบรมหลักสูตร ระดับที่ 3 การพัฒนำความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

“ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”
ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 (จำนวน 3 วัน)

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท