เกี่ยวกับสพท.

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน อำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง ปี 2557

  1. ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
  2. พัฒนา และวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
  2. พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
  3. ให้บริการสื่อ เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และบริหารจัดการห้องสมุด
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  5. พัฒนาระบบ วิธีการ และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย