เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110 คน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  กล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

          บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรมีจำนวนมาก ในแต่ละปีมีการเกษียณอายุราชการและหมุนเวียนเคลื่อนย้ายตำแหน่งหน้าที่ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีหลักสูตรการจัดอบรมระดับต้น มีเพียงหลักสูตร นบต.ของสถาบันเกษตราธิการ ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากรของกรมที่ต้องการเข้ารับการอบรมพัฒนา ดังนั้นจึงได้จัดหลักสูตร นสต.ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตร นบต.และได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตราธิการ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ฝึกอบรมพัฒนาซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในระดับต้นนี้ ก็จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง สู่หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง และอนาคตอาจมีการจัดการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่อไป  
           เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์และการใช้งบประมาณ จึงได้จัดการอบรม นสต.ในรูปแบบออนไลน์  เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมสอดคคล้องกับการนำไปปฏิบัติงาน และปูพื้นฐานวิชาความรู้ให้กับนักบริหารระดับต้น  อาทิ  การสร้างทีมงานการพัฒนาเครือข่าย การวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เทคนิคการพูด การสื่อสาร เหล่านี้เป็นทักษะสำคัญที่ผู้บริหารต้องมี เนื่องด้วยต้องมีการติดต่อประสานงาน สื่อสารการทำงานระหว่างกัน สื่อสารตั้งแต่กระบวนการทำงานเริ่มต้นจนจบเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการ   นอกจากนี้ยังมีหัวข้อวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกคนต้องปรับตัวให้ทันทุกสถานการณ์ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ ที่เปลี่ยนแปลง
           ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 15 วัน ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกอบรม หากมีสงสัยต้องสอบถามวิทยากรในสิ่งที่ต้องการรู้ ต้องการศึกษา  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด   ผู้เข้าอบรมมาจากต่างสังกัด  ต่างตำแหน่งงาน  ช่วงอายุที่หลากหลาย แม้จะอายุมากแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ ทางกรมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เข้าอบรมและพัฒนาร่วมกัน   ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมรวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านช่องทางออนไลน์  ผ่านช่องการติดต่อสื่อสารต่างๆ  ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือการพบปะกันในโอกาสต่อๆไปเพื่อสร้างความสนิทสนมเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายระหว่างกัน นำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่าน  ทั้งผู้เข้ารับการอบรม  ผู้จัดการอบรม ขอให้การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้