Category: หลักสูตรนักบริหาร

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

                    เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร…

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110 คน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  กล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้          …

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 โดยดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (online training) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคาส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.)

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 20

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.)

สพท.แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ประกาศรายชื่อนสต.65

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น) รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ดำเนินการทุกขั้นตอนทาง SSNET เท่านั้น แนวทางการกำหนดให้การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นคุณสมบัติในการสมัครและคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

เปิดรับสมัครนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง

ระบบรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร นสก. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 เข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://training.doae.go.th/executive/middle

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เวลา 09.00 -12.00 น. กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ(นสอ.) สำหรับการเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ปี พ.ศ.2564 และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และระดับต้น (นสต.) ประจำปี…