Author: agritech.hrd

การสัมมนาจัดแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

  ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้…

การสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ในโอกาสนี้ท่านรองอธิบดี ได้กล่าวถึง โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เป็นกระบวนการหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้พัฒนาบุคลากรการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรนั้น ผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติแล้ว ต้องมีการคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบด้วย นอกจากนั้นต้องมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น…

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์กับ รศ.ดร จุฑามาศ แก้วพิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ และพัฒนาเครือข่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

  ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านบริหาร ให้สัมภาษณ์กับ รศ.ดร จุฑามาศ แก้วพิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาเครือข่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล แนวความคิดจากผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตรไปประกอบการวิเคราะห์และจัดทำ…

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างบทบาทภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่าง…

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

    ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต ให้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคณะจากศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล แนวความคิดของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตรไปประกอบการวิเคราะห์และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ…

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565  สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) รุ่นที่ 20 , 21  และนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 4 , 5 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน…

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

    ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 11…

พิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

    ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online training) มีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน…

พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 11 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 21 มีนาคม 2565  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ปรัชญาที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการและมีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน รวมทั้งมีความรู้…