เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ( นสต.) ประจำปี 2565
รุ่นที่ 5  ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน
การดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110 คน  และผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน  ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับ
ชำนาญงานที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร       

                นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดกับผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้บริหาร
ในอนาคต ซึ่งหวังว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ภายหลังจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
และต่อยอดกับการปฏิบัติงานต่อไป และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง และมีจิตบริการ มีความเต็มใจที่จะให้บริการ  ทั้งเกษตรกร บุคคลทั่วไป

                 สุดท้ายขอขอบคุณผู้ผ่านการฝึกอบรม นสต. 5 ทุกท่านที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือ
กับวิทยากรและผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำเสียงสะท้อนจากผู้ผ่าน
การฝึกอบรมไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป