Month: December 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายขจร เราประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายขจร เราประเสริฐ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สพท.ร่วมอวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมอวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ตู้แก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิชัย ตู้แก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำพูน

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565 พร้อมให้บริการเกษตรกรออนไลน์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวางขาย เปิดศูนย์เกษตรต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดโปรช๊อปลดราคาสินค้าเกษตร………………………………………………………………………นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมของขวัญพิเศษสำหรับเกษตรกรไว้ 3 ส่วน คือ ให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโปรโมชั่นสินค้าเกษตรในเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.comโดยการให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย 1) ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร หรือ SSMAP ร่วมกับการใช้ข้อมูลตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมของระบบ Agri-Map เพื่อนำเสนอทางเลือกในการทำกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2) ระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุ์ดี e-Catalog ให้บริการจำหน่ายพืชพันธุ์ดีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรวบรวมพันธุ์พืชที่ผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10…

e-Learning ก.พ. เปลี่ยนระบบใหม่

e-Learning ก.พ. เปลี่ยนระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เรียนที่ประสงค์จะอบรมในรายวิชาต่างๆ ในระบบ e-Learning ก.พ. ขอให้ลงทะเบียนอบรมได้ที่ระบบใหม่ https://learningportal.ocsc.go.th/ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอบรมรายวิชาใดบนระบบเดิม https://learn.ocsc.go.th/ สามารถอบรมต่อไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นจึงเข้าอบรมในระบบใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประกาศนียบัตรที่ได้รับไปยังระบบใหม่