ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายขจร เราประเสริฐ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์