เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 315 คน   และได้จัดพิธีเปิดการอบรมเมื่อเวลา 09.00 น.  โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์  ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ซึ่งได้แสดงความยินดีและให้ข้อคิดแก่ผู้ร่วมอบรม

“ ในแต่ละปีกรมส่งเสริมการเกษตรมีการเรียกบรรจุข้าราชการจำนวนมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโอกาสดีในครั้งนี้  ทุกคนถือว่าเป็นผู้มีความสามารถขอให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ โดยภารกิจงานมีความหลากหลาย ทั้งเชิงพื้นที่และประเด็นการปฏิบัติงาน  ดังนั้นขอให้ทุกคนศึกษาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้จากรุ่นพี่ ตลอดจนศึกษาข้อมูล คู่มือการดำเนินงานต่างๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากทั้งหลักสูตร E-learning ของกพ.และของกรมเอง  ยึดกฏระเบียบเป็นสำคัญเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ด้วยสถานการณ์โควิดต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสม รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นรูปแบบออนไลน์  นอกจากนี้ข้าราชการบรรจุใหม่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรข้าราชการที่ดี  หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร   เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ประสานงานร่วมกันกับทุกฝ่าย ต้องโดยมีเป้าหมายการทำงานเพื่อเกษตรกร ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการอบรม และทำความรู้จักกันเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงาน  ท้ายนี้ขอให้ดูแลสุขภาพและมีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ”