สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระหว่างวันที่ 5–6 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 394 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการควบคุมภายใน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทั่วไป ด้านรับ ด้านจ่าย ผู้ตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือกรอบเบื้องต้นในการสอบทานการควบคุมภายใน
ขององค์กร ทั้งในลักษณะการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
หรือหน่วยรับตรวจ และการสอบทานเพื่อประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม

          วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีแนวทาง/กรอบในการวางระบบ
  การปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร/ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาด
  ที่อาจเกิดขึ้น
 • สามารถสอดแทรกความรู้ในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของทางราชการ
  ในเวทีต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น RW เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความใจในการปฏิบัติ
  ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสำคัญกับงานที่ทำ สร้างคุณค่าให้กับงาน และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล

พร้อมอวยพรให้การฝึกอบรมดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข