สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกองคลัง ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จากกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และผู้ดำเนินการจัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 409 คน และมีพิธีเปิดการสัมมนาโดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์  ให้เกียรติเป็นประธานพิธี โดยมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ดังนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการให้ทันแต่ละไตรมาส ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยในแต่ละปีมีบุคลากรบรรจุใหม่อาจยังไม่เข้าใจระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้รับความรู้จากวิทยากร ตลอดจนสอบถามปัญหาตอบประเด็นข้อสงสัยแลกเปลียนเรียนรู้ หาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการเงินการคลังต่างๆ ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับการสัมมนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้จัดงานและทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้