การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกองคลัง ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จากกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด…

การฝึกอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 315 คน   และได้จัดพิธีเปิดการอบรมเมื่อเวลา 09.00 น. …

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

การฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระหว่างวันที่ 5–6 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าว การสร้างสรรค์ประเด็น และการเขียนแคปชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าว การสร้างสรรค์ประเด็น และการเขียนแคปชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักวิชาการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเบญจสิริกิติ์ ดาวน์โหลดเอกสาร Workshop

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. นางเขมณัฎฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

สวัสดีปีใหม่ 2565 Next Step : ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่ ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สวัสดีปีใหม่ 2565 Next Step : ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่ ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายขจร เราประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายขจร เราประเสริฐ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์