เปิดรับสมัครนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง

ระบบรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร นสก. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 เข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://training.doae.go.th/executive/middle

รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่…

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 9

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน และผู้ดำเนินการจัด จำนวน 8 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์…

รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

รองอธิบดีฯ และผู้บริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เตรียมความพร้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่เกิน…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับกองคลัง ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จากกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด…