กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโสตทัศน์ต่าง ๆ

2. ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพและเสียง และจัดทำฐานข้อมูลภาพให้เป็นระบบ

3. ติดตั้ง ควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

4. ให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย