ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อวางแผนการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์ ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริม การเกษตร

2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริม การเกษตร

3. ดำเนินการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุด กรมส่งเสริมการเกษตร

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย