วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับทราบโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มงานภายในสำนักฯ พร้อมมอบนโบายการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร