DOAE BOARDING TIME เป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร  ดำเนินรายการโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สสก.ที่ 1 – 6  

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น. -12.45 น. ผ่านช่องทาง Youtube Live

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจร่วมรับฟังรายการเพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินงานและจัดทำเนื้อหานำเสนอในรายการ โดยเปิดกว้างสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกลงทะเบียนข้อมูลเพื่อร่วมรับฟังรายการ