กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝึกอบรม

2. ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

4. ให้คำปรึกษา และแนะนำเทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย