กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อผสม และกิจกรรมพิเศษด้านส่งเสริมการเกษตร

2. ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีรูปแบบของสื่อ เพื่อใช้ในการจัดทำและบริหารจัดการผลิตสื่อแต่ละประเภท

3. ดำเนินการเรียบเรียง จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อแต่ละประเภทและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการผลิตและการใช้สื่อแต่ละประเภท

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย