กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการรณรงค์นโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรม

3. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย