กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการลาศึกษาเพิ่มเติม ทุนการศึกษา ทุนการฝึกอบรม การฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ

2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง

3. ดำเนินการให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาต่อเนื่อง

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อเนื่อง

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย