กลุ่มฝึกอบรม

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม

2. ศึกษาวิจัยและออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย