กลุ่มโรงพิมพ์

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการพิมพ์

2. ออกแบบรูปเล่มสำหรับการจัดพิมพ์

3. ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์

4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคการพิมพ์

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย