กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและวางแผนการผลิตสื่อวิทยุเพื่อการเกษตร

2. ผลิตรายการวิทยุ สปอร์ต สารคดี ด้านการส่งเสริมการเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ

3. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางการเกษตร

4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตและพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

5. บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย