ฝ่ายบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และงานแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

5. บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย