กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิคการออกแบบงานศิลปกรรมที่ใช้งานส่งเสริมการเกษตร

2. ออกแบบ กำหนดโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ผลิต ติดตั้ง ตกแต่งงานศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ

3. ออกแบบกราฟิกในงานส่งเสริมการเกษตร

4. ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและการจัดนิทรรศการและงานศิลปกรรม

5. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการออกแบบและการจัดนิทรรศการและงานศิลปกรรม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย